جاذب ها به صورت گسترده در صنایع مختلف برای خارج کردن آلودگی های جزئی و خطرناک از جریان محصول مطلوب، به عنوان رطوبت گیر و یا موارد دیگر  استفاده می شوند. انتخاب جاذب مناسب مهمترین بخش فرآیند جذب است. جاذب ها معمولا طیف وسیعی از مواد متخلل هست، که دارای خواص سطحی ویژه ای بوده تا برخی مواد خاص را به صورت انتخاب پذیری جذب کند. فرآیند جذب به دو صورت شیمیایی یا فیزیکی انجام می شود. بسیاری از فرآیند های جذب در واقع نوعی تبادل یونی با یون های موجود در ساختار ماده جاذب هستند مثل جذب فلزات سنگین از آب.

از مهمترین مواد که به عنوان جاذب در صنایع مختلف استفاده می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • زئولیت ها
 • خشک کن
 • کربن فعال

از مهمترین فرآیند های جذب به موارد زیر می توان اشاره کرد:

 • جذب فلزات سنگین از آب
 • خالص سازی اتیلن و خشک کردن آن
 • خشک کردن گاز مبرد
 • خالص سازی هوا
 • خالص سازی اکسیژن
 • پر کننده بین شیشه های دوجداره به منظور گرفتن رطوبت
 • خارج کردن مواد خطرناک با غلظت بسیار کم از محصولات خروجی پتروشیمی ها
 • و …