زئولیت های طبیعی کانی هایی با فراوانی کم در زمین هستند. حدود 40 نوع زئولیت طبیعی تاکنون شناسایی شده، که فقط 9 عدد از آنها فراوانی خوبی در طبیعت دارند. از بین این 9 زئولیت نیز فقط نوع کلینوپتیلولیت (Clinoptilolite) دارای فراوانی بسیار زیادی در طبیعت است، که بتوان آن را در مقادیر بالا مورد استفاده صنعتی قرار داد.

البته معمولا بسیاری از کانی های زئولیت های طبیعی به صورت خالص نبوده و رگه هایی از دیگر زئولیت ها و یا کانی های دیگر نیز همراه آنها می باشد.

مهمترین زئولیت ها طبیعی به صورت زیر است:

 • کلینوپتیلولیت (Clinoptilolite)
 • موردنیت (Mordenite)
 • شابازیت (Chabazite)

مهمترین کاربردهای زئولیت های طبیعی به صورت زیر است:

 • جذب فلزات سنگین از آب
 • تثبت کننده کود های شیمیایی حاوی آمونیوم و بهبود دهنده عملکرد آن
 • تصفیه آب های آلوده
 • پر کننده در سیمان و بتن
 • تبادل یونی بسیار قوی
 • جذب مواد رادیو اکتیو
 • جذب آلودگی های نفتی
 • تصفیه هوای آلوده