علم نانو در حال گسترش مرزهای علم و فناوری رو به جلو است. در بسیاری از زمینه ها علم نانو تحولی عظیم در تکنولوژی های موجود ایجاد کرده است. قطعا در عرصه علم نانو، نانو مواد مختلف پیشروترین و مهمترین بخش آن است. با تغییرات شگرف در مواد مختلف به واسطه علم نانو شاهد تغییرات در دیگر بخش های تکنولوژی هستیم

به همین منظور به کارگیری علم نانو بالاخص در صنایع شیمیایی و تولید کاتالیست هایی با عملکرد بهتر اهمیت ویژه ای دارد. کار بر روی نانو زئولیت ها نیز از جمله این دسته است. با توسعه روز افزون روش های تولید و خالص سازی، متوسط اندازه ذرات زئولیت ها از چند میکرون به حدود 100 نانو متر رسیده است. این زئولیت ها را به اصطلاح نانو زئولیت می نامند. از طرف دیگر، توزیع اندازه ذرات نیز در مقایسه با زئولیت های متداول نیز بهتر است

نانو زئولیت ها دارای سطح ویژه بیشتر و همچنین سینتیک جذب و دفع بهتر هستند. از کارکرد های مهم نانو زئولیت ها در مقایسه با زئولیت های متداول کاهش وزن مورد نیاز زئولیت برای یک فرآیند خاص است. علاوه بر این در برخی موارد باعث افزایش انتخاب پذیری در فرآیند جذب می شوند

یکی از کارکردهای مهم نازئولیت ها استفاده آنها به عنوان thin film coating و یا به عنوان یک ماده که در یک ماتریس بزرگ به خوبی پخش شود، است. در حال حاضر تلاش های تحقیقاتی فراوانی برای تولید انواع نانو زئولیت ها در حال انجام است.