کاتالیست ها را می توان شگفتی دنیای شیمی و فعل و انفعالات شیمایی نام برد. کاتالیست ها در بسیاری از واکنش های شیمیایی نقش جادوگران را ایفا می کنند. با گسترش روز افزون علم شیمی و واکنش های شیمیایی، کاتالیست ها توانستند بسیاری از واکنش ها را تا قبل از آنها یا غیرممکن بودند و یا در شرایط عملیاتی بسیار سخت انجام می شدند، را انجام دهند. این ویژگی آنها را تبدیل به معجزه گر در واکنش های شیمیایی کرده است. امروزه کمتر واکنش شیمیایی در صنعت است، که بدون کاتالیست انجام پذیرد.

علم کاتالیست متناسب با نیاز صنعت و تکنولوژی روز به روز گسترش یافته و مواد جدیدی برای بهبود عملکرد آنها مورد استفاده قرار گرفته است.

معمولا کاتالیست ها دارای یک پایه فعال و یک یا چند بهبود دهنده فلزی برای بهبود عملکرد آنها در زمینه درصد تبدیل، انتخاب پذیری، پایداری و دیگر موارد هستند. زئولیت ها نیز همواره نقشی پررنگ در صنایع شیمایی به عنوان کاتالیست داشته اند. به عنوان مثال  زئولیت X  در فرآیند کراکینگ، زئولیت ZSM-5 در فرآیند آبگیری بین مولکولی و بسیاری از واکنش های دیگر و بسیاری از زئولیت های دیگر اشاره کرد.

در زیر نمونه های متداول کاتالیست ها آمده است:

 • Pt/Al2O3
 • Pd/Al2O3
 • Co/Al2O3
 • Ni/Al2O3
 • Pd/C
 • Al2O3
 • Activated Carbon
 • Zeolite X
 • Zeolite ZSM-5
 • Zeolite Y
 • Zeolite MCM-48
 • Pt/Y zeolite
 • و…