کربن فعال نوعی از کربن است، که دارای سطح ویژه بالا برای استفاده در فرآیند های جذب و واکنش های شیمیایی است. کربن فعال در فرآیند تصفیه آب، تصفیه پسآب، استخراج فلزات، فیلترهای هوا و دیگر فرآیند ها کاربرد فراوان دارد.

شکل های اصلی کربن فعال به صورت زیر است:

  • Powdered activated carbon (PAC)
  • Granular activated carbon (GAC)
  • Extruded activated carbon (EAC)
  • Bead activated carbon (BAC)