کلینوپتیلولیت (Clinoptilolite) زئولیتی طبیعی است. این زئولیت دارای ساختار HEU بوده و در بین زئولیت های طبیعی بیشترین فراوانی را در پوسته زمین دارد. این زئولیت معمولا به سه شکل Ca، K و Na موجود است. معمولا اکسید فلزات دیگر نیز همراه با کانی آن موجود است.

بیشترین کاربرد این زئولیت به واسطه قدرت تبادل یونی بالا در صنایع کشاورزی به عنوان تثبت کننده، بهبود دهنده کود های شیمیایی و تصفیه فلزات سنگین و آلودگی های مختلف از آب های آلوده است.