Desiccant یا رطوبت گیر موادی هستند که رطوبت را جذب می کنند. این مواد کاربرد فراوانی در صنایع دارویی، غذایی، شیمیایی و غیره دارند. در بسیاری از موارد استفاده رطوبت نقش تخریب کننده محصولات را دارد مانند دارو و در بسیاری از موارد رطوبت به عنوان محصول زائد و جانبی است و باید خارج شود، مثل مقدار آب مانده در اتانول.

Desiccant ها بسیار متنوع هستند و هر یک در شرایط خاصی کاربرد دارند. از مهمترین انواع آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد.

  • Silica Gel
  • XH Molecular sieve
  • Activated Alumina
  • Aerogel
  • و …