Molecular Sieve چیست؟

الک های مولکولی (molecular sieve) موادی هستند متخلخل که دارای منافذ ریزی در حد چند انگستروم و چند نانو متر هستند. این مواد به مانند الک عمل کرده و مولکول های کوچکتر را به داخل حفرات وارد کرده و مولکول های بزرگتر را عبور نمی دهند. این خاصیت منحصر به فرد در فاز مولکولی باعث می شود، تا بسیاری از مواد را به خاطر اختلاف در اندازه مولکول های آنها از هم جدا شوند.

مهمترین کارکرد این مواد در فرآیند جذب است. مولکول های با اندازه ریزتر از حفرات الک های مولکولی به داخل حفرات رفته و جذب می شوند و مواد با اندازه مولکول بزرگتر از روی بستر الک های مولکولی عبور می کند.

نکته مهم در این باره تفاوت الک های مولکولی با زئولیت ها است. در واقع به نوعی زئولیت ها همگی یک الک مولکولی هستند، چون همگی یک اندازه حفره مشخص برای کارکردی مشخص دارند. در کل به غیر از زئولیت ها دیگر مواد مثل کربن فعال، شیشه متخلخل و خاک رس نیز به عنوان الک مولکولی شناخته می شوند. ولی این مواد معمولا اندازه حفره متغیر داشته و قابلیت استفاده کم دارند.

در کل می توان گفت واژه Zeolite  همان Molecular Sieve و Molecular Sieve همان Zeolite  است. با این شرط که تعداد بسیار کمی از مواد دیگر در موارد بسیار کمی به عنوان الک مولکولی می توانند عمل کنند.

استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع مجاز است.